Kokkolan väylän ja sataman syventäminen

Hankkeen taustat

Vuonna 2017 Kokkolan Satama on ollut kuljetusmäärältään maamme kolmanneksi suurin yleissatama. Sataman kautta kuljetettiin 7,5 miljoonaa tonnia ulkomaankaupan kuljetuksia, joista transitiota oli noin 4,4 miljoonaa tonnia. Viennin osuus kuljetuksista on ollut erittäin merkittävä (74 %). Kuljetusmäärien kasvua ennakoidaan kaivannaisteollisuudessa ja transitioliikenteessä.

Kokkolan väylää on syvennetty edellisen kerran 2000-luvun vaiheessa, minkä jälkeen Panamax- ja Capesize-luokan aluksien käyntien määrä satamassa on kasvanut. Tämän hetkinen kulkusyvyys rajoittaa suurimpien alusten lastausta jopa 25 % ja siksi osa aluksista lähtee satamasta vajaalastissa.

Hankkeen tavoitteet

Väylän ja Kokkolan Sataman yhteishanke käsittää nykyisen Kokkolan 13,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeessa väylän syvyyttä kasvatetaan 14,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi. Väylän suunniteltu haraussyvyys väylän ulko-osalla on -16,2 m (N2000) sekä sisäosalla ja satama-altaassa -15,7 m (N2000).

Hankkeella on suuri merkitys Kokkolan väylän käytettävyyteen ja sataman kautta kulkevan tavaran kuljetustalouteen. Väylän syventämisellä parannetaan Kokkolan Sataman kilpailukykyä ja mahdollistetaan suurimpien alusten täysi lastaus. Alusten kuljetuskapasiteetin kasvaessa myös alusliikenteen aiheuttamat päästöt vähenevät.

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee useampia Natura 2000-verkoston alueita sekä luonnonsuojelualueita, joiden tilaa tarkkaillaan vesiluvan mukaisesti hankkeen aikana ELY-keskuksen hyväksymien vesistö- ja kalataloustarkkailujen kautta.

Hankkeen aikana syntyneet ruoppausmaat tullaan hyödyntämään rakentamisessa. Väylän ruoppausmassat hyödynnetään satamakentän rakentamisen täyttömassoina, jolloin muualta kuljetettavien massojen määrä vähenee. Haitta-aineita sisältävät sedimentit poistetaan merenpohjasta ja sijoitetaan sataman stabilointialtaaseen.

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen -hanke käsittää Kokkolan nykyisen 13,0 metrin kulkusyvyisen väylän ja satama-alueen syventämisen 14,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi. Hankkeeseen sisältyy ruoppaus-, louhinta- ja turvalaitetöiden lisäksi Sataman pohjoispuolella sijaitsevan Pommisaaren täyttö- ja sulkemistyöt, Hopeakiven läjitysaltaiden rakentaminen sekä Kokkolan Syväsataman laiturirakenteen eroosiolaatan ja suojauksen rakentaminen. Väylän ja satama-alueen rakennustyöt käynnistettiin syksyllä 2018. Rakentaminen jatkuu vuoden 2020 lopulle saakka.

Hankesivut: https://vayla.fi/kokkolan_vayla

Facebook:  https://www.facebook.com/Kokkolanvayla/

Comments are closed.