Hankala vuosi satamissa

Päättynyt vuosi oli Suomen satamien rahtiliikenteessä vaatimaton. Useassa satamassa liikennemäärät laskivat kaksinumeroisin prosentein ja valtakunnallisestikin vuosi päättyi ulkomaan rahdin osalta noin 8 prosentin laskuun verrattuna vuoden 2022 rahtimääriin. Viennin määrä laski liki 10 prosenttia ja tuonti vajaan 6 prosentin verran aiempaan vuoteen verrattuna.

Ulkomaan konttiliikenteen määrä laski vuonna 2023 viiden prosentin verran vastaten siten 1,3 miljoonan TEU:n määrää. Suhdannetilanteeseen nähden paremmin on pintansa pitänyt vientikonttiliikenne.

Talous- ja henkilöpakotteiden sekä muiden yksittäisten kuljetuksia koskevien päätösten johdosta Venäjän transitoliikenne on vähentynyt merkittävästi Suomen satamissa. Valtaosalla satamista vähäinenkin transitoliikenne on loppunut. Vain neljässä satamassa on ylipäätään tilastoitu transitoliikennettä, Venäjälle tai esim. Ruotsiin. Transitoliikenteen määrä oli vuonna 2023 noin 3,3 miljoonaa tonnia.

Heikosti kehittynyt vuosi 2023 ja voimakkaasti muuttunut investointiympäristö ovat ilmeisiä vaikuttamaan satamayhtiöiden investointisuunnitelmiin ja niiden aikatauluihin. Satamanpitäminen on hyvin investointivetoinen toimiala.

Suomen Satamat ry:n vuositilastotiedustelu osoittaa muun muassa, että satamayhtiöiden suunnittelemien alusten käyttöön tarkoitettujen maasähköinvestointien toteuttamisen aikataulu on hidastunut muutaman vuoden takaisista aikatauluarvioista.

  • Toimitusjohtaja Annaleena Mäkilän mukaan ei kuitenkaan ole mitään syytä luopua näkemyksestä, että alusten käyttöön suunnatut maasähkön infrainvestoinnit tullaan joka tapauksessa toteuttamaan useammassa Suomen satamassa, kuin mihin vaihtoehtoisten käyttövoimien yhteisölainsäädäntö tulee säädösperusteista investointia edellyttämään vuoteen 2030 mennessä.
  • Mäkilä nostaa esille sen, että tällä hetkellä satamissa tapahtuvaa eri kulkumuotojen päästöjä vähentävää markkinakehitystä ohjaavat mm. suurten teollisuusyritysten ja pörssinoteerattujen varustamoiden kestävyysraportoinnin uudet säädökset samoin kuin aluksilta edellytettävät puhtaat polttoaineet ja hiilen hinnoittelu EU:n päästökaupan puitteissa.

Vuosi 2023 osoittaa, että matkustajaliikenne alkaa toipua pandemian ja Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan heijastusvaikutuksista. Helsingin Satama oli vilkkain linjaliikenteen satama liki 9 miljoonan matkustajan määrällä. Turun Sataman kautta kulki vuonna 2023 reilut 2,3 miljoonaa matkustajaa. Muita säännöllistä matkustajien ja rahdin linjaliikennettä harjoittavia satamia ovat Naantalin Satama ja Kvarken Ports Vaasassa.

Suomen Satamat ry julkaisee kuukausittain keskeisimpien satamien ulkomaan rahtiliikenteen, konttiliikenteen ja kauttakulkuliikenteen volyymilukuja. Suomen Satamat ry:n kotisivuilla julkaisemat luvut perustuvat Traficomin alalta keräämiin ja Tilastokeskuksen julkistamaan tilastodataan.

Tämän tiedotteen luvut perustuvat marraskuun lopun tilastolukuihin, ja valtakunnalliset vuositason tilastoluvut vahvistuvat lopullisesti vasta myöhemmin kevään kuluessa.

Suomen Satamat ry edustaa satamanpitämisen toimialaa Suomessa. Jäsenkunta koostuu yleisistä meri- ja sisävesisatamista sekä keskeisistä teollisuuden satamista Suomessa. Suomen Satamat ry:n jäsensatamien kautta kulkee noin 80 prosenttia Suomen ulkomaankaupan rahtivolyymistä.

Comments are closed.