John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hankkeet

Elämme jatkuvassa muutoksessa eikä niin ihmiskunnan kuin luonnonkaan kannalta mikään muu ole täysin varmaa kuin jatkuva liike sekä muutos. Olemme päivittäin suurten kysymysten äärellä, jossa punnitsemme valintojamme niin itsemme kuin eläinkunnankin puolesta. Koko ihmiskunnan historian ajan olemme aina olleet suorassa yhteydessä luontoon. Lähestulkoon kaikki toimintamme sekä valintamme vaikuttavat tulevaisuuden kehitykseen, tavalla tai toisella. On jokaiselle selvää, ettei kukaan pysty olemaan täysin päästötön. Ihmisen luontaisen elämisen kaareen kuuluu kuluttaminen, mutta myös sen liiallinen ehkäiseminen. Haluamme omalla toiminnallamme suojella itseämme, mutta myös meitä ympäröivää, rikastuttavaa luontoa.

Liiallisen saastuttamisen ehkäisyn tärkeys liikuuttaa niin maalla, meressä kuin ilmassakin. Erilaiset järjestöt sekä säätiöt ovat kohdistaneet parhaimmillaan koko toimintansa huomion esimerkiksi Itämeren suojelemiseksi. Itämeren puhtaus sekä sen monimuotoisuus ovat uhattuina, ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kun ihmiskunta kehittyy, myös toimintaamme tulee mukaan erilaisia asioita, jotka päätyvät osittain tai kokonaan Itämeren ongelmaksi. Kaikki nivoutuu omalla tavallaan yhteen, sillä myös esimerkiksi ilmastonmuutos kiihdyttää sen suurinta ongelmaa, eli rehevöitymistä.

Suomessa toimiva John Nurmisen Säätiö on perustettu vuonna 1992 tukemaan Itämeren puhtauden sekä eläinlajien säilyvyyttä. Heidän tavoitteenaan on olla toimintansa avulla pelastamassa Itämerta sekä sen perintöä. He ovat palkittuja kulttuuriteoistaan tiedonvälittäjänä sekä myös sisällön tuottajana, erilaisiin merellisiin aiheisiin liittyen.

Itämeren ongelmat eivät kosketa vain meitä nyt, vaan myös tulevia sukupolvia.
Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla.

John Nurmisen säätiö on yksi Itämeren alueen vaikuttavimmista suojelutoimijoista. Tämän organisaation tehtävänä on elävöittää, välittää sekä vaalia mereen liittyviä tarinoita. He kuvailevat oman toimintansa olevan juurikin asioiden pelastamista. Aktiiviseen toimintaan kuuluvat tulokselliset asioiden toteutukset sekä konkreettiset Itämeren suojelutoimet. Säätiö on myös muista täysin riippumaton, sillä heidän tehtäväänsä ohjaa vain ja ainoastaan Itämeren etu. He kertovat työtänsä ohjaavan erilaiset mitattavat tulokset sekä niiden vaikuttavuus.

Itämeren tulevaisuuden sekä perinnön suojelua

Puhdas Itämeri -hankkeissa tarkoituksena on vähentää Itämeren ravinnekuormitusta sekä erilaisia ympäristöriskejä. Niitä syntyykin tasaisin väliajoin uusia, jotka kyllä juontavat aina jollain lailla myös ihmisen toimintaan.

Itämeren haasteet ovat hyvin moninaisia ja välillä onkin hankalaa sanoa, millainen toiminta on aiheuttanut tietynlaisia ongelmia. John Nurmisen säätiö on toimintansa aikana käynnistänyt lähes 40 erilaista hanketta, joista 30 on saatettu loppuun asti. Hankkeissa vähennetään meren ravinnekuormitusta ja erilaisia ympäristöriskejä. Pelkästään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa on tiettyjä päästöjä onnistuttu pienentämään jopa 75 prosentin verran.

Säätiön toiminta ei todellakaan jää pelkästään tähän, sillä heidän erittäin kunnioitettavan toiminnan sisälle mahtuu yli 40 eri meriaiheisen kirjan kirjoittaminen. Lisäksi laadukasta sekä vastuullista toimintaa ovat tukeneet näyttelyiden, tapahtumien sekä Loki-, ja Digimuseo.fi -verkkopalveluiden luominen.

Toimintamme yksi suurimmista tukipilareista on asioiden ymmärtäminen. Jos emme saa ajatuksen tasolla kiinni kierrättämisestä tai liiallisesta kulutuksen vähentämisestä, voi Itämeren suojelun tarkoitus jäädä aika pimentoon.

Onkin tärkeää, että omaa toimintaamme tarkastellessa opimme ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää myös suojella. Toimintamme monimuotoisuus tekee meistä ainutlaatuisen: työskentelemme Itämeren hyväksi yli sukupolvien.

Mitä kaikkea pitävät sisällään säätiön omat hankkeet?

John Nurmisen säätiöllä on hallussaan useita eri hankkeita, jotka kaikki keskittyvät konkreettisesti Itämeren suojeluun. Eräs heidän järjestämistään hankkeista on rannikkoruohohanke. Sen tavoitteena on kierrättää ruokokasvustoon sitoutuneita ravineita, rehevöityneiden rantavesien kautta maalle. Tämä tukee myöskin uusiutuvan ruokomassan kestävää ja monipuolista käyttöä turvetta korvaavana raaka-aineena sekä tukee luonnon monimuotoisuuden suojelua umpeenkasvun takia uhanalaistuneissa rantaelinympäristöissä.

Kipsialoitteen hankkeen tavoitteena on puolestaan pyrkiä levittämään tietoa tehokkaaksi vesiensuojelutoimeksi havaitusta peltojen kipsikäsittelystä. Tietoa halutaan saada laajasti eri toimijoille, jotta he voisivat arvioida tälläisen hankkeen toimivuutta Itämeren alueella sekä selvittää menetelmän soveltuvuutta eri maissa. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta ulkoministeriön myöntämällä Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahalla.

John Nurmisen säätiö on onnistunut kohdistamaan toimintansa erittäin vankasti Itämeren elämän suojelemiseksi. Tulemme varmasti myös tulevaisuudessa tarvitsemaan paljon tämän alan toimijoita, jotta pystymme säilyttämään Itämeren elossa vielä useiden eri sukupolvien ajan.

Comments are closed.