Naantalin Sataman toimintapolitiikka päivitetty – Satamien työturvallisuuspäivää vietettiin myös Naantalissa

TOIMINTAPOLITIIKKA

Naantalin Satama Oy:n tarkoituksena on ylläpitää ja jatkuvasti kehittää sataman infrastruktuuria, liiketoimintaprosesseja sekä alueellisen satamasidonnaisen teollisuuden ja kaupan liikenteen toimintaedellytyksiä taloudellisesti kannattavasti. Satamayhtiö tuottaa alusliikennepalveluita, vuokraa varastotilaa ja kenttäalueita sekä hyödyntää kaupallisesti eri reittivaihtoehtoja ja logistista sijaintiaan. Toimintaa ohjaa ja tukee satamayhtiön toimintajärjestelmä, joka koostuu laadunhallinta-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä. Johto ja muu organisaatio ovat sitoutuneet toimintapolitiikan noudattamiseen.

Tutustu toimintapolitiikkaan tästä

Laatu

Satama mahdollistaa alueellaan monipuolisen teollisuuden ja sitä tukevan palveluliiketoiminnan. Huomioimme liiketoimintaympäristön muutokset ja kehitämme toimintaa asiakkaan tarpeita kuunnellen. Käytämme ja hyödynnämme parasta, taloudellisesti perusteltavissa olevaa ja tarkoituksenmukaista tekniikkaa.

Organisaatiotamme kehitetään osaamisen ja rakenteen osalta jatkuvasti vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia.

Teemme liiketoiminnan kehitystyötä huomioiden jatkuvan parantamisen ja kestävän kehityksen periaatteet, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat sekä voimassa olevat lait, asetukset ja määräykset. Edellytämme samaa myös sidosryhmiltämme.

Toimintajärjestelmän vaikuttavuuden lisääminen ja tulosten arvioiminen ovat keskeinen osa kehitystyötämme, jolla pyrimme varmistamaan liiketoimintaprosessiemme tehokkuuden ja satamapalveluiden laadun jatkuvan parantamisen.

Kuva: Tarja Siekkinen

Ympäristö

Merenkululla ja satamatoiminnalla on ympäristövaikutuksia, mutta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ympäristön paremmin huomioon ottavaksi. Sataman toimintaa ohjaa ympäristölupa, jolla säädellään melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa.

Naantalin Satama tuntee vastuunsa ympäristön suojelussa ja säilyttämisessä. Ympäristönäkökohdat huomioidaan ja ympäristövaikutuksia seurataan sataman toimintoja kehitettäessä ja hankkeita toteutettaessa. Samaa edellytetään myös yhteistyökumppaneilta ja alihankkijoilta.

Yhtiön strategiassa on määritelty ympäristöasioille tavoitteet ja mittarit. Tavoitteena on jatkuvasti vähentää satamatoiminnan luonteesta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Naantalin Satama seuraa toimialueellaan ympäristön tilaa, raportoi havainnoista ja muutoksista säännöllisesti sekä tiedottaa avoimesti hyvissä ajoin suunnitelmistaan, joilla saattaisi olla vaikutusta ympäristöön. Sataman henkilöstö ja sidosryhmät ovat tietoisia toimintansa ympäristövaikutuksista ja huomioivat ympäristönäkökohdat omassa työssään.

Myönteisen kehityksen varmistamiseksi satama ylläpitää hyviä suhteita viranomaisiin, asiakkaisiin, lähialueen toimijoihin ja asukkaisiin. Ympäristöasioiden kehittämisessä kuullaan eri sidosryhmien näkemyksiä ja tehdään yhteistyötä sekä kansallisten että kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Turvallisuus (Security & Safety)

Satamatoiminnassa turvallisuuden varmistaminen koostuu onnettomuuksilta, vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta suojaavista turvamenettelyistä (Security) sekä henkilö- ja työturvallisuudesta huolehtimisesta (Safety). Nämä molemmat ovat keskeisiä Naantalin Sataman toimintaa ohjaavia tekijöitä.

Turvamenettelymme täyttävät kansainvälisen ISPS-koodin ohjeistuksen sekä kansalliset säädökset alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimesta. Kehitämme turvatoimintaamme jatkuvasti osallistumalla alan työryhmiin ja harjoituksiin sekä ottamalla käyttöön ympäristöömme parhaiten sopivaa turva- ja valvontatekniikkaa.

Huolehdimme henkilöstömme työturvallisuudesta, jota vaadimme myös yhteistyökumppaneiltamme. Työturvallisuutta ja työhyvinvointia pyrimme edistämään avoimella keskustelulla ja yhteistyöllä koko sataman ja satamatoimintaan liittyvien sidosryhmien kanssa. Pyrimme avoimeen positiiviseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen henkilöstö, asiakkaat, omistajat, kuntalaiset, viranomaiset ja muut sidosryhmät huomioiden.

OPERATING POLICY

The purpose of Port of Naantali Ltd is to maintain and continuously develop the port’s infrastructure and business processes, and the operating conditions for transports of local industry and trade linked to the port in a financially viable manner. The port enterprise produces vessel traffic services, leases warehouse space and outdoor areas, and commercially utilises different route alternatives and its logistical location. The operations are guided and supported by the operations systems of the port enterprise which comprises of quality management, environmental and safety systems. The management and the rest of the organisation are committed to comply with the operating policy.

Read more about our operating policy

Quality

The Port enables diverse industrial operations and service businesses that support them. We take into account any changes in the business environment and develop our operations with a keen ear to our customers’ needs. We use and utilise the best, financially justifiable and appropriate technology.

Our organisation is being continuously developed in terms of expertise and structure to meet the needs of the changing operating environment.

We practise business development with attention to the principles of continuous improvement and sustainable development, environmental and safety aspects, and the valid laws, statutes and regulations. We also require the same of our stakeholders.

Increasing the effectiveness of the operations system and evaluating the results are key parts of our development work through which we aim at ensuring the efficiency of our business processes and the continuous improvement of the quality of the port services.

Photo: Tarja Siekkinen

Environment

Seafaring and port operations have environmental impacts, but we are continuously developing our operations to take the environment better into account. The Port’s operations are guided by the environmental permit which regulates the noise and emission levels as well as waste management.

The Port of Naantali knows its responsibility for protecting and preserving the environment. Environmental aspects are taken into account, and environmental impacts are followed when the Port’s operations are developed and projects are implemented. The same requirements also apply to our partners and subcontractors.

The Port’s strategy determines the goals and indicators for environmental issues. The aim is to continuously decrease the environmental impacts caused by the nature of port operations. The Port of Naantali monitors the state of the environment in its operating area, reports regularly on observations and changes, and informs openly well ahead of time about its plans that might affect the environment. The Port’s personnel and stakeholders are aware of the environmental impacts of their operations and take the environmental aspects into account in their own work.

In order to ensure positive development, the Port maintains good relations with the authorities, customers, and local companies and inhabitants. Regarding the development of environmental issues the Port hears the views of different stakeholders and co-operates with both national and international organisations.

Security & Safety

In port operations, ensuring safety comprises of security measures that protect from accidents, damage and criminal activities, and looking after personal and occupational safety. Both of those are key factors in guiding the operations of the Port of Naantali.

Our security measures comply with the instructions of the international ISPS code and national regulations concerning the security of vessels and the port structures that serve them. We continuously develop our security measures by participating in working groups and introducing security and surveillance technology best suited to our environment.

We look after the occupational safety of our personnel and also require our partners to do the same. We aim at promoting occupational safety and well-being at work through open discussion and co-operation involving the whole port and stakeholders related to port operations. We aim at open, positive contacts and interaction, taking into account the personnel, customers, owners, local inhabitants, the authorities and other stakeholders.

#theportneversleeps #naantalinsatama #portofnaantali #toimintapolitiikka #turvallisuus #laatu #ympäristö #security #safety #ports

Register descriptions of Port of Naantali

Kuva: Naantalin Satama/suuronnettomuusharjoitus #hazardProject (Turvallisuuden kehittäminen Itämeren Satamissa) lue lisää Hazard-projektista

SATAMIEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄÄ VIETETTIIN  MYÖS NAANTALISSA

Näe, havainnoi ja keskity tämän vuoden teemana

Satamien työturvallisuuspäivä on yritysten johdon, henkilöstön, ammattiliittojen ja satamapitäjien yhteinen tapahtuma. Työturvallisuuspäivää vietettiin maanantaina, 1.10. monin eri tavoin Suomen satamissa.

Työturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Naantalin satamassa teemapäivän järjesti satamaoperaattori, Stevena Oy. Työturvallisuuspäivän teemaksi valikoitui tänä vuonna hyvinkin ajankohtainen teema näe, havainnoi ja keskity.

Tapahtumassa oli mahdollisuus tutustua erilaisiin EA-tarvikkeisiin, harjoitella ja testata myös Deffan käyttöä. Taustalla pyöri koko tapahtuman ajan ”Huomioi Sataman liikenne” – esitys Stevenan järjestämänä sekä työturvallisuuskeskuksen oma tietoisku-video.

Työturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia.

Tiesithän, että myös Naantalin satamaterminaalista löytyy Deffa ala-aulasta (Satamatie 13, 1. krs.).

Lisätietoa työturvallisuudesta: ttk työturvallisuus_ja_työsuojelu

Comments are closed.