NordStream 2: Vaikutukset arvioitujen mukaisia tai vähäisempiä

Vuoden 2018 ympäristö- ja teknisen tarkkailun tulokset vahvistavat, että kaikki vaikutukset olivat ympäristövaikutusten arvioinnin ja lupahakemusten mukaisia tai vähäisempiä. Tarkkailu kattoi kaikki Nord Stream 2 -putkilinjojen Suomen talousvyöhykkeellä vuoden 2018 aikana toteutettujen rakennustoimien vaikutukset. Havaitut vaikukset olivat vähäisiä, paikallisia ja lyhytkestoisia. 

Suomen talousvyöhykkeellä vuoden 2018 aikana putkilinjan reitiltä raivattiin ammukset ja asennettiin tukipatjat putkilinjojen ja kaapeleiden risteyskohtiin. Kiviainespenkereitä sijoitettiin paikoitellen merenpohjaan putkilinjojen tueksi. Myös ensimmäinen kahdesta putkilinjasta asennettiin. 

Ammusten raivauksen ja kiviainespenkereiden sijoituksen arvioitiin aiheuttavan eniten ympäristövaikutuksia. Ammuksia raivattiin yhteensä 74 ja kiviainespenkereitä täsmäsijoitettiin 144 kohteeseen Suomen talousvyöhykkeellä. Raivaustöissä käytettiin useita lievennystoimia merieliöstölle aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Niillä pyrittiin estämään esimerkiksi merinisäkkäille aiheutuvaa väliaikaista tai pysyvää kuulonalenemista tai käyttäytymismuutoksia. 

Veden laadun tarkkailua toteutettiin kahdella kiviaineksen sijoituspaikalla, joissa ympäristövaikutusten arvioitiin olevan suurimmat. Näillä alueilla tarkkailtiin rakentamisen aiheuttamia sameusvaikutuksia.

Ympäristötarkkailun vuosituloksissa todetaan, että 

  • ammusten raivauksesta syntynyt melu ei ylittänyt haitallista tasoa Suomen tai Viron vesialueilla sijaitsevilla merinisäkkäiden suojelualueilla. 253 kaikkiaan 254 mitatusta vedenalaisen melun huipputasosta oli vähäisempiä kuin oli mallinnettu. Hylkeitä tai norppia ei havaittu alueella raivauksen aikana. 
  • Rakentamisen vaikutukset veden laatuun olivat lyhytkestoisia ja paikallisia. Sameuden raja-arvojen ylittävien vaikutusten kesto oli merkittävästi alhaisempi kuin oli arvioitu (kuusi ja puoli tuntia verrattuna 19 tuntiin). Haitta-ainepitoisuuksien kasvua ei myöskään havaittu.  
  • 492 tukipatjan sekä 260 kilometrin pituisen putkilinjan osuuden asentaminen toteutettiin suunnitelmien ja lupaehtojen mukaisesti.
  • Vaikutuksia tarkkailtuun, yli 200 vuotta vanhaan tykkiproomuhylkyyn ei havaittu.
  • Hanke ei estä Suomen meristrategian toimenpideohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista eikä ole ristiriidassa vesipuitedirektiivissä asetettujen tavoitteiden kanssa,
  • Mikään Nord Stream 2 -hankkeen rakennustoimiin liittyvä vaikutus ei vaarantanut Natura 2000 -verkoston koskemattomuutta.

Tarkkailun vuosiraportti 2018 vertaa tarkkailutuloksia Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja lupahakemuksissa esitettyihin arviointeihin. Se sisältää myös vertailun Nord Streamin tarkkailutuloksiin. 

Tarkkailuraportin on laatinut ympäristökonsultti Sitowise Oy. Tarkkailun kenttätyöt toteutti vedenlaadun ja mittausteknologian asiantuntija Luode Consulting Oy, joka mittasi vedenalaista melua, veden laatua ja virtauksia rakentamisen aikana. Vuosiraportti on toimitettu Suomessa tarkkailusta vastaaville viranomaisille.

Ympäristötarkkailu toteutettiin Suomen ympäristövaikutusten tarkkailuohjelman mukaisesti. Se hyväksyttiin Etelä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämän luvan yhteydessä huhtikuussa 2018. Tarkkailutoimenpiteet jatkuvat koko rakennusvaiheen ajan ja tuloksista raportoidaan neljännesvuosittain sekä vuosittain. 

Nord Stream 2:n Suomen tarkkailu on osa kattavaa, hankkeelle kehitettyä pitkäaikaista tarkkailuohjelmaa. Kansalliset tarkkailuohjelmat laadittiin kussakin putkilinjan viidessä kauttakulkumaassa. Kunkin maan vastaavien viranomaisten kanssa käytiin keskusteluja ennen rakentamisen aloittamista lupaehtojen sisällön varmistamiseksi. Tarkkailtavat kohteet määritettiin siten, että ne vastaavat paikallisia ympäristöolosuhteita.

Nord Stream 2 on sitoutunut rakentamaan putkilinjan ympäristöystävällisesti ja kestävästi. Reittiin ja rakennusaikatauluun haettiin luvat kansallisten viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen mahdollisten vaikutusten minimoimiseksi Itämeren ympäristölle. Itsenäiset urakoitsijat tarkkailevat putkilinjan reitin varrella vaikutuksia ympäristöön ja merieliöstöön ennen rakentamista, sen aikana ja jälkeen 12 eri kategorian mukaisesti vahvistaakseen, että rakentamisen vaikutukset pysyvät hyväksyttyjen lupaehtojen rajoissa.

Tarkkailun vuosiraportti 2018 on nähtävillä Nord Stream 2:n verkkosivuilla täällä

Lue lisää Nord Stream 2:n ympäristötarkkailusta täältä.

Nord Stream 2 on Itämeren poikki suunniteltu putkilinja, joka tulee kuljettamaan maakaasua yli 1 230 kilometrin matkan maailman suurimmista kaasuesiintymistä Venäjältä tehokkainta reittiä pitkin kuluttajille Eurooppaan. Nord Stream 2 on teknologialtaan vastaava kuin käytössä oleva Nord Stream-putkilinja, jonka reittiä se pitkälti seuraa. Uudella putkilinjalla on kapasiteetti kuljettaa 55 miljardia kuutiometriä maakaasua vuodessa, joka vastaa 26 miljoonan eurooppalaisen kotitalouden energiatarpeisiin. Turvallinen ja matalapäästöinen maakaasun toimitusreitti tukee myös Euroopan tavoitetta ilmastoystävällisemmästä energiavalikoimasta kaasun korvatessa hiilen sähkön tuotannossa. Maakaasu toimii myös säätövoimana ajoittain saatavilla oleville uusiutuville energiamuodoille, kuten tuuli- ja aurinkovoimalle.

www.nord-stream2.com

Comments are closed.