Satamien vuosi päättyi suhteellisen pieneen rahdin supistumiseen

Suomen satamien ulkomaan tavaraliikenne supistui noin viidellä prosentilla vuonna 2020. Rahdin volyymikehitys vastasi näin ollen varsin hyvin päättyneen vuoden BKT-kehityksen ennusteita. 

Satamien liikennemäärissä merkittävin pudotus tapahtui matkustajaliikenteen määrien merkittävässä vähenemisessä koronapandemian johdosta asetettujen matkustusrajoitusten vuoksi. Valtakunnalliset luvut matkustajamäärien vuotuisesta vähenemisestä valmistuvat myöhemmin kevään kuluessa, mutta tämän hetken karkea arvio on, että matkustajamäärät ovat jäämässä vuonna 2020 vajaaseen puoleen edellisen vuoden määristä. 

Kansainvälistä risteilyliikennettä ei ollut lainkaan koronavuoden risteilysesonkina.

Keskeisten satamien ulkomaan rahtivolyymien haarukka vaihteli noin 15 prosentin kasvun ja noin 20 prosentin laskun välillä. 

– Kaiken kaikkiaan satamakohtaisissa luvuissa näkyy suuri vaihteluväli tällaisen poikkeuksellisen vuoden päätyttyä, toteaa toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä Suomen Satamaliitto ry:stä.

Vuoden 2020 ulkomaankaupan vähenemistä on tapahtunut kautta kuljetusmuotojen ja tunnistettavasti metsäteollisuuspohjaisen rahdin kohdalla. Teollisuudenalan hankalan vuoden taustalta löytyy useampia syitä, joista osa on yhtiökohtaisia aikataulutettuihin investointipäätöksiin perustuvia ja osa vuoden 2020 suhdannetilanteeseen perustuvia, vaikutuksiltaan valtakunnallisia. Viimeksi mainittuja ovat olleet alkuvuoden 2020 metsäteollisuuden työtaistelutoimenpiteet ja heti tämän jälkeen koronapandemian seuraukset eri tuotemarkkinoiden hiljenemiseen. 

Suomen Satamaliiton jäsensatamien ulkomaan tavaraliikenteen kumulatiiviset määrät marraskuu 2019 – marraskuu 2020 osoittavat, että satamien tavaraliikenteen määrä laski -4,7 % . Viennin määrä väheni -4,1 % ja tuonnin -5,3 %. Kauttakulkuliikenne kasvoi vastaavalla ajanjaksolla +3,4 % siten, että vienti kasvoi +4,2 % ja tuonti puolestaan laski -7,4 %. Konttiliikenteen kehitys kumulatiivisesti marraskuu-marraskuu oli Suomen Satamaliiton jäsensatamissa -6,9 % kehityksessä, mistä viennin kehitys oli -5,4 % ja tuonnin -8,5 %.

– Kaikkinensa Suomen keskeisten ulkomaankaupan satamien ulkomaan tavaraliikenteen volyymi jää 95 miljoonan tonnin luokkaan, eikä jo muutaman kerran 2010-luvulla rikottua 100 miljoonan tonnin rajaa tulla rikkomaan aivan pian, arvioi toimitusjohtaja Mäkilä.

Suomen Satamaliiton tilastot julkaistaan Tilastokeskuksen tilastojen pohjalta. Koko vuotta 2020 koskevat kaikkien Suomessa toimivien satamien viralliset liikennetilastot valmistuvat 5.2.2021.

Satamaliiton tilastot löytyvät: 
http://www.satamaliitto.fi/fin/tilastot/kuukausitilastot/?stats=monthly&T=0

Tilastokeskuksen ulkomaan meriliikenteen tilastot:
https://www.stat.fi/til/uvliik/2020/11/uvliik_2020_11_2021-01-11_tie_001_fi.html

Meriklusterin vuoden 2019 taloudelliset tunnusluvut valmistuneet

Meriklusteri on merkittävä taloudellinen, teknologinen ja työllinen kokonaisuus Suomessa. Yrityksiä meriklusterissa on reilut 1.800 ja koko klusterin liikevaihto on 14,5 mrd euroa. Henkilöstöä näiden vajaan kahden tuhannen yrityksen palveluksessa on 48.500.

Vuoden 2019 taloudellisissa tunnusluvuissa ei ole suuria muutoksia vuoden 2018 lukuihin verrattuna. Kokonaisliikevaihto nousi 1,2 % ja henkilöstömäärän muutos oli -2,2 %. 

Päätoimialaryhmiä tarkasteltaessa ennen koronavuoden synnyttämää talouskriisiä meriteollisuuden liikevaihto laski vuonna 2019 edellisestä vuodesta 1,6 % ja henkilöstön määrä laski 3,2 %. Merenkulkuelinkeinojen kohdalla liikevaihto nousi peräti 10,5 % ja henkilöstömääräkin 1,5 %, mutta tämä johtuu ensisijaisesti tilastointiteknisestä korjaustarkastuksesta yritysten sijoittamisessa ryhmiin. Kymmenkunta yritystä oli jossain vaiheessa päätynyt satamatoiminnot-ryhmään, vaikka niiden oikea ”koti” onkin tuossa varustamot ja muut merenkulkuelinkeinot -ryhmässä. Satamatoimintojen kohdalla liikevaihto laski 1,0 % ja henkilöstömäärä 3,7 %, mutta tässä on myös huomioitava em. siirto. 

Nämä tekniset siirrot huomioiden voi sanoa, että kun tarkastellaan merenkulku- ja satamatoimintoja yhdessä, niin vuosi 2019 oli liikevaihdon osalta hyvän kasvun vuosi (+6,8 %) ja henkilöstömäärä pysyi jokseenkin ennallaan (-0,5 %). Meriteollisuudessa kokonaisuutena pientä laskua, mutta yritysjoukon sisällä erot ovat suuria ja myös vahvaa kasvua oli.

Vuoden 2019 luvut on päivitetty myös Itämeri.fi-sivustolle:

https://itameri.fi/fi-FI/Ihminen_ja_Itameri/Merelliset_elinkeinot/Meriklusteri

Comments are closed.