Kokeilut edistävät Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä

Turun kaupungin Itämerihaaste on valinnut toteutettavaksi neljä nopeaa kokeilua Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Kokeiluissa tuotetaan käytännön ratkaisuja vesiensuojelun ja monimuotoisuuden kehittämiseksi. Kokeiluja yhdistää vahva yhteisöllisyys, niissä kannustetaan niin päätöksentekoon vaikuttamiseen kuin konkreettisiin tekoihin, yhdessä.

”Kokeilut pyrkivät muutoksen vauhdittamiseen konkreettisilla toimilla osallistamalla kuntia, alueen asukkaita ja yhdistyksiä yhteisen elinympäristön tilan säilyttämiseksi eri lajeille elinkelpoisena” kertoo Turun Itämerihaasteen koordinaattori Tove Holm. Kokeilut ovat käynnistyneet ja päättyvät maaliskuun 2022 lopussa.

Saaristomeren kunnat haastetaan sitoutumaan asettamiinsa luonnon monimuotoisuuden tavoitteisiin.  Osallistuvat kunnat lupautuvat kuulemaan nuorten yhdessä asiantuntijoiden kanssa määrittelemiä ehdotuksia tavoitteista, joihin kunta voisi sitoutua. Kokeilun tavoitteena on, että kunta sitoutuu vähintään yhteen uuteen tavoitteeseen ja ottaa sen edistämisen osaksi luonto- ja ympäristötyötään.

Luonnon monimuotoisuus ja siihen liittyvät uhat ja suojeluratkaisut saadaan pelien avulla helpommin ymmärrettäviksi. Pelien kautta asiaa lähestytään positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti samalla vähentäen uhkiin liittyvää ahdistusta. Pelaaja voi valinnoillaan edistää luonnon hyvinvointia ja löytää ratkaisuja eri ongelmiin.

Saaristomerelle tyypillisten lintujen telkän ja isokoskelon pesimäkannan säilyttämiseksi alueen yhdistykset ja asukkaat osallistetaan uuttujen sijoittamiseen ja pesinnän seurantaan ja raportointiin. Saaristolinnuston monimuotoisuuden säilyttäminen vahvistaa elinympäristön tasapainoa.

Ravinnekuorman vähentäminen on merkittävä osa Saaristomeren vesien suojelua. Merilintujen guonon sisältämä fosfori on luonnonmukainen lannoite, jonka hyödyntäminen vähentää vesistön ympäristökuormaa. Kokeilussa tutkitaan guonon soveltuvuutta lannoitetuotannossa.

Kokeilujen valinta-arvioinnissa painotettiin niiden vaikuttavuutta kulutus- ja tuotantotapojen kestävöittämisessä, Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lisäksi arvioitiin kokeilujen toteutuskelpoisuutta, innovatiivisuutta, soveltuvuutta laajalle kohderyhmälle sekä skaalautuvuutta.

Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen Itämeren kestävää kehitystä edistävä suojeltutoimintaverkosto. Itämerihaasteen tavoitteena on sitouttaa kaupunkeja, kuntia ja organisaatioita vapaaehtoisiin Itämeren suojelutoimenpiteisiin.

Kaikki kokeilut ovat avoimen innovaation periaattein tutustuttavissa osoitteessa www.kokeilunpaikka.fi/fi/kokeiluhaku/itamerihaaste Sivustolla voi seurata kokeilujen etenemistä ja niiden opit raportoidaan sivustolle kaikkien käyttöön. 

Valitut kokeilut:

Comments are closed.